Tatalo Faamanuia saunia e le Toeaina ia TANIELU MAMEA i le Faauuga Faifeau Samoa Malua Fonotele 2016

Lo matou Tama e, ua matou faafetai atu i lau Afio, aua, ona o lou alofa i a'i matou, ua faapotopotoina lau Ekalesia mai tagata ona o le galuega faa-faifeau, ma ua filifilia e lau Afio au auauna nei, e folafola atu lau Afioga Paia, e tausi Sakarameta ma fai ma leoleo o le lafu mamoe, i le, ua matou ole atu nei, i le Suafa o Iesu Keriso le ua afio a'e i le lagi, ma ua auina ifo le Agaga Paia, ma foa'i atu meaalofa i tagata.(faae'eina lima o Toeaiina tofia i luga o faifeau ua faauuina) Auina ifo lou Agaga i luga o au auauna nei. Ona o lou suafa ma le usiusita'i i lou finagalo paia, ua matou faauuina i latou e avea ma faifeau o lau Ekalesia, i le tuuina atu ia te'i latou o le pule e folafola atu lau Afioga Paia, e tausi Sakarameta, ma leoleo i le lafu mamoe. AMENE!

Tali ma le loto leoleoa a le Au Fau'u: 'Aua ne'i ia te'i matou, le Alii e, 'aua ne'i ia te'i matou, a ia tuuina atu le viiga i lou suafa, ona o lou alofa ma lou faamaoni. [Salamo 115:1]

POLOKALAME O LE SAUNIGA O LE FAAU'UGA O FAIFEAU SAMOA A LE EFKS

Ta'ita'i: Toeaina Kerisiano Soti - Aso Toonai 14 Me 2016

"Le Tama alofa mutimutivale e, ua matou aiaoi atu, liligi ifo i luga o au auauna nei lau faamanuiaga, ina ia faatutumuina i latou uma e lou Agaga Paia, ina ia latou molimau atu i le upu ma le faamaoni, ma le onosa'i, ma le alofa. Susulu atu ia i latou lou malamalama, ina ia latou manino i lau Upu moni. Tuuina i o latou gutu le Upu, ina ia latou loto tetele e ta'utino atu mea lilo o le Talalelei. Ua matou tatalo mo ou faifeau uma, ia toe lagaina o matou ola o totoe mo lau galuega, ma ia aofia i matou i le ola faavavau faatasi ma le au paia ua faaolaina. Ua matou tatalo atu e ala i lou Alo o Iesu Keriso lo matou Alii.....Amene."

 

Lauga & Apoapoa'iga : Toeaina Rev. Elder Kerisiano Soti (FT) Fonotele Malua 14 Me 2016

Ou te apoapoa'i atu ia te outou i le igoa o le Ekalesia, ia outou savavali ia tusa ma le valaau ai outou, ma le loto maualalo lava ma le agamalu, ma le onosa'i, ia outou faapalepale i le alofa, ina ia fa'aatoatoaina ai le Au Paia, latou te fai ai le galuega a auauna, ia atia'e ai le tino o Keriso.

Ia outou alolofa atu ia Keriso, ma ia outou fafaga i lana lafu mamoe, aua foi nei faapei o e faamalo i le tofi o le Atua, a ia fai outou ma faaa'oa'o. Ia outou faasaga e faitau ma le apoapoa'i atu, ma le a'oa'o atu.

'Aua ne'i outou faatalalé i le meaalofa ua tuuina atu ia te outou i le faae'e atu o lima o Toeaiina. A'o le Atua e ona le manuia, o Le na toe faatuina mai nai e ua oti le Leoleo Mamoe Sili, o lo tatou Alii o Iesu, ona o le toto o le Feagaiga e faavavau. Ia fa'aatoatoaina outou e Ia i totonu ia te outou le mea e malie i ona luma, ona o Iesu Keriso. Ia ia te Ia le viiga e faavavau lava. AMENE!

 Ata o le au Faauu mo le Faifeau Samoa i le Fonotele i Malua i le aso 14 Me 2016 

16 FAIFEAU SAMOA FAAU'U MALUA 2016  + 2 F.S. FAAU'U I AMERIKA

Rev. Pasefika & Talalelei Maiava [Niusauelese Australia], Rev. Mofate & Aliitasi Fuimaono [Niusauelese Australia]

Rev. Falani & Paono Tofilau [Niusauelese Australia], Rev. Seti & Vaialisi Seti [Aana]

Rev. Pati & Aiga Chrichton [Faleata], Rev. Reupena & Fuarosa Maulolo [Kolisi Malua]

Rev. Fetuliaina & Fusi Pama [Aukilani New Zealand], Rev. Andrew & Faleupolu Laufiso [Faleata]

, Rev. Tafatolu Lelevaga & Faletua [Faleata], Rev. Fala & Ane Tusa Nila [Falealili Sisifo]                                    

Rev. Faataualofa & Miriama Taefu [Faasaleleaga], Rev. Isamaeli & Aliitasi Aulai [Lotofaga ma Lepa, Aleipata] 

Rev. Ropati & Nuutofi Toleafoa [Faasaleleaga], Rev. Seilala & Agape Luamanuvae [Faleata]

Rev. Sili & Logola Mo'o [Kuiniselani Australia], Rev. Iakopo & Pele Manutai [Manukau, New Zealand]   

FAIFEAU SA FAAUUINA I AMERIKA 2016

Rev. Tavita & Cynthia Faletagaloa [Amerika]

Rev. Elisaia & Sauiluma Tagiilima [Amerika]